Algemene voorwaarden

SUNGLASSADDICT – ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1 -    TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

‘SunglassAddict’ is de merknaam waaronder de webshop wordt uitgebaat van Brillenmarkt BVBA, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Schuttershofstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0632.816.914, BTW BE 0632.816.914 (hierna ‘SunglassAddict’). Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling, levering of overeenkomst tussen SunglassAddict en haar klanten, steeds met uitsluiting van de algemene voorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dan ook dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.
Zij binden de partijen behoudens andersluidende, schriftelijke afwijkingen overeengekomen tussen partijen. Zulke afwijkende bedingen gelden slechts met betrekking tot die punten van deze algemene voorwaarden waar ze uitdrukkelijk betrekking op hebben.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met de huidige algemene voorwaarden.
Wanneer in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar een ‘consument’, wordt bedoeld: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, conform artikel I.1. van het Wetboek Economisch recht.
ARTIKEL 2 -    BESTELLINGEN
Bestellingen gebeuren online via de website www.SunglassAddict.be, www.SunglassAddict.shop,
www.SunglassAddict.nl of www.SunglassAddict.eu en worden pas uitgevoerd nadat (i) de klant de betaling ervan integraal heeft verricht en (ii) ze vervolgens schriftelijk of digitaal werden bevestigd/aanvaard door SunglassAddict.
De klant krijgt deze bevestiging/aanvaarding en een overzicht van zijn bestelling per e-mail.
Getoonde modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen op de website van SunglassAddict zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding; de klant kan hier geen rechten uit ontlenen.
ARTIKEL 3 -    PRIJS
De prijzen van de goederen van SunglassAddict staan op de website vermeld, worden uitgedrukt in Euro en zijn inclusief 21% btw.
Behoudens andersluidend beding omvatten de vermelde prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de klant. De kosten van transport en levering worden evenwel afzonderlijk en duidelijk vermeld bij iedere bestelling (zie Artikel 5).
Kortingen worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk aangeduid op de website.
Eventuele wijzigingen in de prijs ten gevolge van onder meer wijzigingen in de in- en uitvoerrechten, in het btw-tarief, in de wisselkoersen, in de vrachtkosten, in de verzekeringskosten, in de  douane- en inklaringskosten, die na het verrichten van de bestellingen tussenkomen, zijn ten laste van de klant. Voornoemde opsomming is niet limitatief, doch enkel exemplatief.
ARTIKEL 4 -    BETALING
De betalingen gebeuren online of per overschrijving, maar worden geacht plaats te vinden op de maatschappelijke zetel van SunglassAddict. De online-betalingen worden beveiligd en vinden plaats via een beveiligde server.
Het is de klant niet toegestaan op de koopprijs enig bedrag in mindering te brengen wegens een door hem gestelde tegenvordering op SunglassAddict. Schuldvergelijking is derhalve uitgesloten.
ARTIKEL 5 -    LEVERING
Er wordt pas geleverd na ontvangst van de betaling.
De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend. De overschrijding van de eventuele leveringsdata kan door de klant niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen ten laste van SunglassAddict of om een andere aanspraak tegenover SunglassAddict te laten gelden.
Goederen worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Volgende verzendkosten (incl. Btw) worden aangerekend door SunglassAddict:
-Zendingen binnen België, Nederland en Luxemburg zijn gratis
-Voor zendingen naar volgende landen wordt EUR 10,00 (incl. Btw) aangerekend:  Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittanië.
-Voor zendingen naar volgende landen wordt EUR 25,00 (incl. Btw) aangerekend: Verenigde Staten, Oostenrijk, Denemarken, Hongarije, Italië, Spanje, Polen, Portugal, Zweden, Tsjechië, Ierland, Griekenland, Finland, Turkije, Australië, Zwitserland, Canada.
-Voor zendingen naar volgende landen wordt EUR 40,00 (incl. Btw) aangerekend: Noorwegen, Brazilië, Japan, China, Taiwan, Rusland en Thailand.
-Voor alle overige landen dient contact opgenomen te worden via info@sunglassaddict.be om de verzendkosten te kennen.
ARTIKEL 6 -    VERPLICHTING TOT AFNAME
In geval de klant de bestelling weigert, de overeenkomst beëindigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven door toedoen van de klant, dient hij SunglassAddict een schadevergoeding te betalen van 25% op het totaalbedrag van de overeenkomst.
ARTIKEL 7 -    KLACHT NA LEVERING – RETOUR – HERROEPINGSRECHT
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, onmiddellijk bij vaststelling per mail verwittigd te worden aan info@sunglassaddcit.be en aangetekend bij SunglassAddict toe te komen, vergezeld van het goed:
(a)    in geval van zichtbare gebreken/beschadiging, binnen de drie (3) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant of door de klant aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed; of
(b)    in geval van klacht wegens niet-conforme levering, binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant of door de klant aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed; of
(c)    in geval van verborgen gebreken, binnen de veertien (14) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek door de klant of na het moment waarop hij dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen doen.
Na deze termijn zullen leveringen en prijzen beschouwd worden als zijnde definitief en volledig aanvaard.
In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht, geniet de klant die een consument is tevens een herroepingsrecht. Voor alle niet-gepersonaliseerde goederen heeft de consument het recht deze, zonder opgaaf van reden, binnen veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument aangewezen derde ervan fysiek bezit neemt, te retourneren. De klant dient het meegeleverde modelformulier voor herroeping te gebruiken om een zending te retourneren en te zorgen voor een bewijs van verzending.
Alle geretourneerde goederen worden door SunglassAddict geïnspecteerd bij ontvangst. Zowel bij terugzending ingevolge een klacht als in uitoefening van het herroepingsrecht, maakt de klant geen aanspraak op terugbetaling indien het goed verder is gebruikt dan noodzakelijk voor de beoordeling of de klant het goed wenst te behouden, wat inhoudt dat het goed niet meer is gedragen dan normaal gesproken bij de opticien of in een winkel zou gebeuren, indien de verpakking is beschadigd en/of niet in de originele verpakking werd geretourneerd. Alle originele etiketten, stickers en zegels dienen nog aan het goed gehecht te zijn.
Zodra SunglassAddict een retourzending ontvangt, stuurt SunglassAddict de klant een e-mail ter bevestiging.
Indien het goed tijdig en – behoudens bij terugzending ingevolge klachten die betrekking hebben op schade/gebreken – intact, volledig en in nog (her)verkoopbare staat wordt teruggezonden (zie hierboven), krijgt de klant restitutie van de aankoopprijs van het goed binnen twee weken na retourontvangst op het daartoe door hem doorgegeven bankrekening.
In alle voormelde gevallen zijn de kosten van terugzending voor rekening van de klant. SunglassAddict aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of verlies tijdens de terugzending, dus de klant dient ervoor te zorgen dat het goed goed verpakt aan SunglassAddict wordt teruggezonden.
Retouradres: Brillenmarkt BVBA, Schuttershofstraat 20, 2000 Antwerpen, België.
ARTIKEL 8 -    ONTBINDING
Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling door SunglassAddict worden ontbonden, onverminderd de rechten van SunglassAddict op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door SunglassAddict zal hiervoor volstaan.
ARTIKEL 9 -    EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle goederen blijven eigendom van SunglassAddict tot volledige betaling van de prijs. Betaalde voorschotten blijven door SunglassAddict verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Alle door SunglassAddict in redelijkheid gemaakte kosten om de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust weer in zijn bezit te krijgen, komen voor rekening van de klant.
De klant verplicht zich reeds nu ter zake van de uitoefening door SunglassAddict van zijn recht op terugname alle mogelijke medewerking te verlenen.
ARTIKEL 10 -    GARANTIE
Op de leveringen van de goederen zijn de garantiebepalingen van de respectieve fabrikanten van toepassing en de eventuele overige garanties zoals genoemd in de bestelling.
SunglassAddict zal binnen de garantiebepalingen van de fabrikant(en) en onverkort zijn eigen aansprakelijkheid op grond van de wet, de goederen herstellen dan wel vervangen.
Werkzaamheden door de klant gedurende de garantietermijn(en) aan de goederen verricht, anders dan tot behoud van de goederen, doet het recht van de klant jegens SunglassAddict en de fabrikant(en) uit hoofde van de verstrekte garantie(s) vervallen.
Reparaties worden steeds uitgevoerd zonder enige waarborg of garantie.
Indien SunglassAddict aansprakelijk is voor, door de klant geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van SunglassAddict te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de verzekeraar van SunglassAddict niet uitkeert of de schade niet onder een door SunglassAddict gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van SunglassAddict beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde goederen c.q. de verrichte werkzaamheden.
SunglassAddict kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden uit welken hoofde ook voor haar lichte fout, of deze van haar aangestelden. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 11 -    OVERMACHT
Omstandigheden welke niet zijn te wijten aan grove schuld of opzet van SunglassAddict en welke niet zijn te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet voor rekening komen, zoals staking, in - en uitvoerverboden, wegblokkades, brand, oorlog, muiterij, ongeregeldheden, natuurrampen en dwingende wijzigingen van de daartoe bevoegde overheden geven aan SunglassAddict het recht de overeenkomst met de klant op te schorten, zonder ter zake van deze opschorting gehouden te zijn tot enige schadevergoeding jegens de klant.
In de omstandigheden zoals in lid 1 van dit artikel vermeld is de klant gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, nadat hij SunglassAddict een redelijke termijn heeft gesteld om de overeenkomst alsnog na te komen en SunglassAddict daarbij al of niet toerekenbaar tekort is geschoten.
ARTIKEL 12 -    PRIVACY
SunglassAddict zal in het kader van de contractuele relatie met de klant persoonsgegevens betreffende de klant verzamelen. De persoonsgegevens van de klant die verzameld worden zijn: e-mailadres, naam, adres, gsm-nummer en taalkeuze. De klant geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling.
De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd). SunglassAddict treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van de gemaakte bestellingen en direct marketing van SunglassAddict en de met haar verbonden vennootschappen. Elke klant heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van SunglassAddict. Dit inzage- en correctierecht kan via een gedateerde en ondertekende brief worden aangevraagd. Elke klant kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, door SunglassAddict hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek, gericht aan de maatschappelijke zetel van SunglassAddict. In voorkomend geval heeft de klant tevens het recht om de gebeurlijke aanmelding van SunglassAddict in het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen. SunglassAddict neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant meegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het onrechtmatige gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op SunglassAddict kan worden verhaald.
ARTIKEL 13 -    BEWIJS
SunglassAddict en de klant aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail).
ARTIKEL 14 -    NIETIGHEID ARTIKEL ALGEMENE VOORWAARDEN
Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig mocht zijn of        worden verklaard, of mocht wijzigen, zal dit geen effect hebben op de geldigheid van de        andere bepalingen.
ARTIKEL 15 -    GESCHILLEN
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar SunglassAddict is gevestigd, zij het dat SunglassAddict zich altijd recht voorbehoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de klant is gevestigd. Gebeurlijke betwistingen vanwege de klant ontslaan hem niet binnen de termijn te betalen.
Op alle bestellingen, leveringen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
ARTIKEL 16 -    CONTACTGEGEVENS SUNGLASSADDICT
E-mail: info@sunglassaddict.be.
Tel: 03/233 98 57
Vestigingsadres: Brillenmarkt BVBA, Schuttershofstraat 20, 2000 Antwerpen, België
Openingsuren: Ma tem Za 10.00u-18.00u, Shopping Zondagen Antwerpen 13.00u-18.00u